พญ. ภัศรา จงขจรพงษ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา แพทยสภา
BBBB
กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. ภัศรา จงขจรพงษ์