ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย