พญ. เพาพะงา ภูมิสถาน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719