ทพญ. ปานรดา กฤตย์ธำรงกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ปานรดา กฤตย์ธำรงกุล