พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Spanish, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, University of Maryland, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, Albert Einstein Medical Center, United States

นัดหมายแพทย์

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม