พญ. แป้งร่ำ ยงเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 27, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์ทางทะเลเวชศาสตร์ใต้น้ำตรวจสุขภาพทั่วไป
Loading

Loading Schedule..