พญ. แป้งร่ำ ยงเจริญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์ทางทะเล
เวชศาสตร์ใต้น้ำ
ตรวจสุขภาพทั่วไป
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 27 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..