พญ. ปนียา ตปนียางกูร

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคต้อหิน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Ophthalmology Chulalongkorn University, Thailand
Loading

Loading Schedule..