พญ. ปนียา ตปนียางกูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Ophthalmology, Chulalongkorn University, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคต้อหิน
Loading

Loading Schedule..