นพ. พัลลภ จารุวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Chiba University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ระบบประสาทในเด็ก