นพ. พัลลภ จารุวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Chiba University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ระบบประสาทในเด็ก

นัดหมายแพทย์

นพ. พัลลภ จารุวณิช