ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Indiana University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
CEREC Esthetic Course (Intermediate), CEREC ASIA, ไต้หวัน

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง