ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry (Operative Dentistry and Esthetics), Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Postgraduate Study in Operative Dentistry, Indiana University, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอลการดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
Loading

Loading Schedule..