ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
การดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dentistry (Operative Dentistry and Esthetics) Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Postgraduate Study in Operative Dentistry Indiana University, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง