ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Indiana University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง
Thursday
15 Apr
Dental Center
Friday
16 Apr
Dental Center
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Dental Center
Tuesday
20 Apr
Dental Center
Wednesday
21 Apr
Dental Center
Thursday
22 Apr
Dental Center
Friday
23 Apr
Dental Center
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Dental Center
Tuesday
27 Apr
Dental Center
Wednesday
28 Apr
Dental Center
Thursday
29 Apr
Dental Center
Friday
30 Apr
Dental Center
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Monday
03 May
Dental Center
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Dental Center
Thursday
06 May
Dental Center
Friday
07 May
Dental Center
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Monday
10 May
Dental Center
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Dental Center
Thursday
13 May
Dental Center
Friday
14 May
Dental Center
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Monday
17 May
Dental Center
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Dental Center
Thursday
20 May
Dental Center
Friday
21 May
Dental Center
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Dental Center
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Dental Center
Thursday
27 May
Dental Center
Friday
28 May
Dental Center
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Dental Center
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Dental Center
Thursday
03 Jun
Dental Center
Friday
04 Jun
Dental Center
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Dental Center
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Dental Center
Thursday
10 Jun
Dental Center
Friday
11 Jun
Dental Center
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Dental Center
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Dental Center
Thursday
17 Jun
Dental Center
Friday
18 Jun
Dental Center
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Dental Center
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Dental Center
Thursday
24 Jun
Dental Center
Friday
25 Jun
Dental Center
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Dental Center
Tuesday
29 Jun