นพ. ภคภณ อิสรไกรศีล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Sports Medicine, Thai Orthopedic Surgery for Sports Medicine (TOSSM), Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
IOC Advanced Team Physician Course, International Olympic Committee, ญี่ปุ่น
BBBB
AFC Team Physician Course, Asian Football Confederation, จีน
BBBB
FIMS Team Physician Development Course, International Federation of Sports Medicine, ไทย
BBBB
FIFA Football Emergency Medicine Course, FIFA Medical Assessment & Research Centre, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์

นพ. ภคภณ อิสรไกรศีล