นพ. ไพศาล เตชะวลีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมระยะสั้นประจำปี 2557 "Case-Based Approach in Infectious Diseases", สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย
BBBB
Update on Clinical Practice Guidelines in Internal Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพศาล เตชะวลีกุล