รศ. พญ. อรวี ฉินทกานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Public health, Emory University, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, International Urogynecology Associated of Atlanta and Beverly Hills, United States
BBBB
Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Florida, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ไทย
Loading

Loading Schedule..