พญ. อรพินท์ มุกดาดิลก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 31, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719