ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้า

นัดหมายแพทย์

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ