นพ. ณัฐพงษ์ วาณิชย์เจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, แพทยสภา
BBBB
Plastic Surgery, สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย