พญ. ณัฐวรรณ วงศ์วีระนนท์ชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรกรรมระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, The American Board of Psychiatry and Neurology, United States
BBBB
ประสาทวิทยา, แพทยสภา
BBBB
ประสาทวิทยา, University Hospital Cleveland Medical Center, United States
BBBB
อายุรกรรมระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, American Board of Electrodiagnostic Medicine, United States
BBBB
Neuromuscular Medicine, University Hospital Cleveland Medical Center, United States
BBBB
Neurology, University Hospital Cleveland Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..