พญ. ณัฐวรรณ วงศ์วีระนนท์ชัย

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ The American Board of Psychiatry and Neurology, United States
BBBB
ประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
ประสาทวิทยา University Hospital Cleveland Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ American Board of Electrodiagnostic Medicine, United States
BBBB
Neuromuscular Medicine University Hospital Cleveland Medical Center, United States
BBBB
Neurology University Hospital Cleveland Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณัฐวรรณ วงศ์วีระนนท์ชัย