นพ. นพรัตน์ ฤชากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719