พญ. นีน่า คอร์ ศรีกุเรชา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Missouri, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Code 8 Drill, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. นีน่า คอร์ ศรีกุเรชา