นพ. นิธิ จงจิตรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค
อนุสาขา
ตจพยาธิวิทยา
ภาษา
English, Hebrew, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพนาธิวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์, สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย
BBBB
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยา, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719