พญ. เนตรนภา ยังรอต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การฝังเข็ม, สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. เนตรนภา ยังรอต