พญ. เนตรนภา ยังรอต

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Academy of Anti Aging Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. เนตรนภา ยังรอต