พญ. เนตรนภา ยังรอต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti Aging Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..