พญ. เนตรนภา ยังรอต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti Aging Medicine, United States