พญ. ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Prehospital Advanced Life Support and EMS System, ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ.ราชวิถี, ไทย
BBBB
Toxicological and Hazmat Life Support- Asia Pacific Edition 2016 (THLS-AP), ACEM, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719