นพ. ณรงค์ จงอร่ามเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี