นพ. นริศ วารณะวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายแพทย์

นพ. นริศ วารณะวัฒน์