นพ. นภดล ใยบัวเทศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Reproductive Medicine, Chulalongkorn University

นัดหมายแพทย์

นพ. นภดล ใยบัวเทศ