พญ. มณฑินี วสันติอุปโภคากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..