พญ. มณฑินี วสันติอุปโภคากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

พญ. มณฑินี วสันติอุปโภคากร