พญ. มณฑินี วสันติอุปโภคากร

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..