พญ. มนต์ธิดา ฟังธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Research and Clinical Fellowship in Medicine-Lupus, Johns Hopkins University, United States
BBBB
Fellowship in Rheumatology, University of Massachusetts Medical School, United States
BBBB
Resident in Internal Medicine, Good Samaritan Hospital affiliated with Johns Hopkins University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
8 Month Course of Study in Musculoskeletal Ultrasound, Ultrasound School of North American Rheumatologists, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..