พญ. มัลลิกา ขจรวุฒิเดช

พยาธิวิทยากายวิภาค
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

พยาธิวิทยากายวิภาค
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..