นพ. เมธา กาญจน์นิรันดร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..