นพ. เมธา กาญจน์นิรันดร์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..