พญ. เมสิตา สุขสมานวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์