นพ. มะตาเอ ศรีมาเล็ก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Ministry of Higher Education and Scientific Research, University of Salahaddin, Iraq
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
Otolaryngology, Siriraj Hospital, Thailand