นพ. เมธัส ปัญญาวงศ์ขันติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..