พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การลำเลียงนำส่งผู้ป่วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ HEMS Sky Doctor, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย
BBBB
UpToDate, Wolters Kluwer Health, ไทย
BBBB
Annual Emergency Medicine Residents Research Presentation, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719