นพ. กฤช คุณวิโรจน์พานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย