นพ. กฤษณะ ท้วมจุ้ย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย