นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
การศึกษา
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, แพทยสภา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719