พญ. กรณิศร์ ภิรมย์พานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิสัญญีวิทยา, แำพทยสภา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719