นพ. คงกฤช พิธานเกื้อกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชปฏิบัติทั่วไป
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์