พญ. กชกร เจริญผลพิบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Medicine Bachelor of Surgery, Zhejiang University, จีน

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719