พญ. กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Honorary Clinical Fellow on Lung and Breast Unit, The Royal Marsden Hospital, NHS Foundation Trust, สหราชอาณาจักร

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719