นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา
ศัลยกรรมกระดูกและขัอ
ผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง
การผ่าตัดรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง
ผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง