นพ. กิตติ วงษ์กิติโสภณ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
BBBB
Perinatal Ultrasound The Department of Radiology Thomas Jefferson University Hospital and Jefferson Medical, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. กิตติ วงษ์กิติโสภณ