นพ. กิตติ วงษ์กิติโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, แพทยสภา
BBBB
Perinatal Ultrasound, The Department of Radiology Thomas Jefferson University Hospital and Jefferson Medical, United States
Loading

Loading Schedule..