พญ. กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

พันธุศาสตร์โมเลกุล
พันธุกรรมในเด็ก
การตรวจคัดกรองประวัติครอบครัวและการป้องกันหลักของโรคผู้มีประวัติโรคพันธุกรรมในครอบครัว
เวชพันธุศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก American Board of Medical Genetics (2013-2023), United States
Loading

Loading Schedule..