พญ. กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (2013-2023), United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
พันธุศาสตร์โมเลกุลพันธุกรรมในเด็กการตรวจคัดกรองประวัติครอบครัวและการป้องกันหลักของโรคผู้มีประวัติโรคพันธุกรรมในครอบครัวเวชพันธุศาสตร์
Loading

Loading Schedule..