พญ. เขมรัตน์ นาทีกาญจนลาภ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Boston University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. เขมรัตน์ นาทีกาญจนลาภ