ทพญ. เกศสุดา โทวนิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)