ทพญ. เกศสุดา โทวนิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. เกศสุดา โทวนิช