นพ. กษิดิษ ศรีสง่า

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Al-Azhar, อียิปต์
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Worked as a House Officer for twelve months (General Medicine, General Surgery, Pediatrics, Gynaecology and Obstetrics, E.N.T, Physical Medicine), Al-Azhar University Hospitals, อียิปต์

นัดหมายแพทย์

นพ. กษิดิษ ศรีสง่า