นพ. กษิดิษ ศรีสง่า

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Al-Azhar, อียิปต์
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. กษิดิษ ศรีสง่า