นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
นักบริหารวิชาการสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 2, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
BBBB
Health Care Administration and Hospital Management, Carmel Medical Council, Israel, อิสราเอล

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719