พญ. กัญญาภรณ์ ทองไทย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Canada
BBBB
Adult Gastroenterology, University of Toronto, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์, University of Western Ontario, Canada