พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
16th APALMS 2018 and 1st ThALMS - Paradigm Shift of Laser Therapy to Excellence center of Integrative Medicine in Asia, Thailand Association for Laser Medicine and Surgery, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719