พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
16th APALMS 2018 and 1st ThALMS - Paradigm Shift of Laser Therapy to Excellence center of Integrative Medicine in Asia Thailand Association for Laser Medicine and Surgery
Loading

Loading Schedule..